Fagområdene

I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer i forhold til. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og de skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

 For oss i barnehagen betyr det at vi har et språkmektig miljø hvor de voksne er bevisst barnas non-verbale og verbale uttrykksformer. De voksne skal være bevisst sitt kroppspråk, dette er spesielt viktig for at barna skal føle trygghet og med tanke på mobbeforebygging.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• De voksne bruker språket bevisst og aktivt i alle hverdagens aktiviteter og rutinesituasjoner

• De får delta i lekegrupper, TRINT (internasjonale skolen) og førskoleklubb for førskolebarna.

• De får bruke digitale verktøy

 

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

For oss i barnehagen betyr det at vi skal legge til rette og ha et stort fokus på at alle barn utvikler et positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring både inne og ute. Et mål er at barna skal være glad i å være ute, uansett årstid.

I hverdagssituasjoner tar vi oss tid til å reflektere over ulike hendelser sammen med barna hvor de blir hørt og blir utfordret på å sette grenser for seg selv og andre.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• De får være med på uteaktiviteter som er motorisk utfordrende

• De utfordres til å klare selv; klatre, gå i bakker, utholdenhet. Det legges til rette for risikofylt lek både på turer og på barnehagens område

• De har faste turdager

• Førskolebarna deltar på svømmetrening

• De oppfordres til å gå alene på do, toalettbesøk er privat

• Har gode matvaner i barnehagen; sunt og variert kosthold og tilgang på frukt/grønt hver dag

• Vi har hjertesamlinger for 3-5 åringer  .idium.no/rvtsnord.no/2017/01/Hjertesamling-10.01.17.pdf

 

3. Kunst, kultur og kreativitet

For oss i barnehagen betyr det at vi sørger for at barna får utforske sine sanser og kreative evner.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• Barna får tilgang på ulike formingsmaterialer og naturmaterialer for å utrykke seg

• De er i et miljø som inspirerer til kreativitet og fantasi med engasjerte voksne

• De deltar på utekino i januar hvert år

4. Natur, miljø og teknologi

For oss i barnehagen betyr det at vi skal fokusere på å begrense miljøbelastningen og øke kunnskap om dette. Vi lar barna få kunnskap om de ulike årstidene, endringer samt dyreliv som befinner seg i vår landsdel.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• De får besøke våre referanseområder for å se hva som skjer i naturen gjennom de ulike årstidene

• Vi har ulike temaer; høstuke, mørketid, sol, vintergledeuke

• De får delta på å plukke søppel som del av et globalt ansvar

• Vi kildesorterer søppel i barnehagen

• Vi jobber med mennesket/kroppen som tema 

5. Antall, rom og form

For oss i barnehagen betyr det at barnehagen skal sørge for at barna får oppleve glede ved å utforske tall, former og størrelser med mål om å utvikle grunnleggende matematisk kompetanse

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• Vi griper tak i hverdagssituasjoner som ryddetid, måltid og påkledning og undere oss sammen med barna over form, mengde, mål, telling og størrelser.

• De på tur i naturen kan undre seg over naturmaterialers utforming

• De ved å bruke forskerrommet får oppleve glede og spenning over ulike fenomener

 

6. Etikk, religion og filosofi

For oss i barnehagen betyr det at vi skal sørge for at barna utvikler toleranse og respekt for andre uansett kulturell eller religiøs bakgrunn. De får lære at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• De får kunnskap om kulturer/religioner representert i barnegruppa

• Markering av kristne og andre høytidsdager fra andre kulturer. Vi deltar blant annet på krybbevandring i adventstiden.

• De er omgitt av voksne som praktiserer barnehagens verdigrunnlag og er gode rollemodeller

• Vi har CARE måned i oktober og markerer dette med å ha FORUT kafe for foreldre

7. Nærmiljø og samfunn

For oss i barnehagen betyr det at barnehagen skal sørge for at barna får kunnskap om nærmiljøet rundt barnehagen og oppleve felleskap. Barna skal få en viss orientering om byen vår og den sett i forhold til verden for øvrig. De skal få kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge.

For barna i barnehagen vår betyr dette:

• Vi bruker nærmiljøet aktivt; Mortensens skole, gå tur i området rundt barnehagen, biblioteksbesøk og besøke andre barnehager

• Vi markerer samisk uke