Fagområdene

I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer i forhold til. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og de skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

Mål: Skape et språkstimulerende miljø for alle barn slik at hvert enkelt barn får økt språklig kompetanse.

Tiltak:

 • Snakkepakken; et pedagogisk verktøy med tilrettelagt materiell for utvikling av språklig kompetanse www.snakkepakken.no
 • Språkstimulerende miljø; bokstaver på veggene, navn på plassene, bøker     tilgjengelig, lyttende voksne, bruk av konkreter i samlingsstund og eventyrsamlinger
 • Bruke språket bevisst og aktivt i alle hverdagens aktiviteter; påkledning, måltidet, hviling, på stellebordet etc.
 • Lekegrupper
 • Lesestunder, bruk av rim og regler
 • Bruk av tegn-til-tale
 • Bevisst kroppsspråk

2. Kropp, bevegelse og helse

Mål: Alle barn skal få et positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring inne og ute.

Tiltak: 

 • Uteliv som fokusområde.
 • Masse ute; utetid 1-2 ganger om dagen. Stort sett uansett vær.
 • Prioriterer turer i skog og mark.
 • Egne referanseområder, Blåfjell og Soppskogen. Her får ungene utfordringer i å ferdes i ulendt terreng og mange erfaringer fra naturen gjennom alle årstider.
 • Egen gamme med naturlekeplass.
 • Samarbeid med Gutta på Skauen i Tromsdalen
 • Ungene oppfordres til å klare selv: klatre, gå i bakker, hjelpe hverandre
 • Faste turdager
 • Bruk av gymsal på Mortensnes skole
 • Gode matvaner med sunt kosthold og frukt & grønt hver dag i barnehagen
 • Skiprosjekt

 

3. Kunst, kultur og kreativitet

Mål: Barna skal få uttrykke seg og sense gjennom ulike uttrykksformer

Tiltak:

 • Introdusere barna for ulike uttrykksformer; maling, perling, plastelina, naturmateriale, leire, kritt, tusj etc.
 • Kulturelle opplevelser; musikksamlinger, teaterforestillinger, kino, konserter
 • Temabaserte aktiviteter ifm kulturelle tradisjoner som jul, påske, karneval, mørketid, årstider
 • Musikk, sang & dans
 • Kunstutstillinger eksternt og egenprodusert
 • Museumsbesøk
 • Et miljø som inspirerer til kreativitet og fantasi
 • Barna får bestemme selv hvordan de utformer sine kunstverk.

4. Natur, miljø og teknikk

Mål: Barna skal få erfare naturens mangfold gjennom årstiden, glede i å ferdes i naturen og kunnskap om hvordan ta vare på naturen

Tiltak:

 • Bruker referanseområdene for å se hva som skjer i naturen gjennom de ulike årstidene
 • Er mye ute og jobber for at ungene skal like det
 • Bruker Vitensentret
 • Magiske uker hvor vi forsker på ulike ting i fysikkens verden
 • Bruker materialer fra naturen i kreative prosjekter
 • Temauker; mørketid, høstuke, vinteruke, naturfag

5. Etikk, religion og filosofi

Mål: Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre uansett bakgrunn. Barna skal bli kjent med og utvikle toleranse for de ulike religionene som er representert i barnehagen.

Tiltak:

 • Markering av de kristne høytidene
 • Markering av høytidsdager fra ulike religioner/kulturer som er representert i barnehagen
 • Fokus på at alle er like mye verd uansett kultur, livssyn, hudfarge. Ulikheter er spennende.
 • Vi tar på alvor det ungene lurer på, reflekterer og filosoferer med dem rundt det de lurer på.
 • Voksne som praktiserer barnehagens verdigrunnlag og som er forbilder for barna.
 • FORUT; et pedagogisk opplegg hvor ungene får innblikk i og forståelse hvordan barn i andre verdensdeler har det.

6. Nærmiljø og samfunn

Mål: Barna skal oppleve at egen deltakelse i gruppa er viktig og at de kan påvirke fellesskapet. De skalfå kunnskap om nærmiljøet rundt barnehagen.

Tiltak:

 • Barnas innspill tas med når ting skal gjennomføres
 • Bruker nærmiljøet: naturen, Mortensnes skole, besøke flyplassen, gå tur forbi der barna bor, hjemmebesøk, besøke andre barnehager.

7. Antall, rom og form

Mål: Barna skal oppleve glede ved å utforske tall, former og størrelser og utvikle grunnleggende matematisk kompetanse

Tiltak:

 • Mattepakken; et pedagogisk verktøy med materiale til bruk for å skape forståelse for tall, mangder, sortering og størrelser www.infovestforlag.no/mattekassen
 • Ryddetid (sortering av leker etter form, farge, gruppe)
 • Baking (mengde, mål)
 • Undring og samtaler med barna; størrelser, likheter, større/mindre, kort/lang
 • På tur; avstander, tid