REDUKSJON I FORELDREBETALING

Ny nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling Det er vedtatt endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai 2015

Søk om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:
 1. Redusert foreldrebetaling for familier som betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 2. Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratistimer i uken i barnehagen fra 1.august 2016.  Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
Ordningen forutsetter:
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
 • Inntekten dokumenteres med selvangivelse fra forrige år.
 • Ordningene er søknadsbasert.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Tromsø kommune.

Søknadsrutiner:

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. 
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduskjon.
 • Det søkes om redukjon i foreldrebetalingen via Tromsø kommunes elektroniske søknadsskjema
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte har behov for redukjson må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag:

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 486 750 kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med årsinntekt under 405 000 kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn født i 2010 og 2011 og barn med utsatt skolestart (to siste år i barnehagen). Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til gjelde barn født i 2011, 2012 og 2013 og barn med utsatt skolestart (tre siste år i barnehagen). Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nr. 3 skal det betales 30 % av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon:

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de FAKTISKE skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan f.eks. være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 2 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV o.l.

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Tromsø kommune, Regnskapstjenesten v/Olaug J. Susegg, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

GRATIS KJERNETID FRA 01. AUGUST 2015

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Her finner du informasjon om foreldrebetaling:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

Her finner du spørsmål og svar om de nye ordningene, og forskriftsendringene:
http://www.udir.no/ny-forside/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling2/